Bạn đang tìm cách thoát khỏi hoặc cập nhật danh mục đầu tư trên chuỗi của bạn?

Luôn thông báo về giá và giá thầu
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về các giao dịch hoặc giá thầu được đặt trên tài sản của bạn trên Polytrade Marketplace.

Ưu đãi

Liệt kê tài sản của bạn với giá chào bán và bán toàn bộ hoặc một phần tài sản cho người mua quan tâm.

Tìm các ưu đãi tốt hơn

Là một nhà đầu tư RWA, các nhà đầu tư luôn theo kịp các giao dịch tốt nhất hiện có trên thị trường.